ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ86 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ้านโพธิ์
4 แห่ง
เกาะไร่
2 แห่ง
คลองขุด
3 แห่ง
คลองบ้านโพธิ์
1 แห่ง
คลองประเวศ
9 แห่ง
ดอนทราย
6 แห่ง
เทพราช
6 แห่ง
ท่าพลับ
1 แห่ง
หนองตีนนก
3 แห่ง
หนองบัว
1 แห่ง
บางซ่อน
0 แห่ง
บางกรูด
5 แห่ง
แหลมประดู่
6 แห่ง
ลาดขวาง
13 แห่ง
สนามจันทร์
3 แห่ง
แสนภูดาษ
16 แห่ง
สิบเอ็ดศอก
7 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ86 แห่ง
อุตสาหกรรม
14 แห่ง
บริษัท
29 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
21 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
8 แห่ง