ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ14 แห่ง
ตำบล
จำนวน
คู้ยายหมี
6 แห่ง
ท่ากระดาน
5 แห่ง
ทุ่งพระยา
2 แห่ง
ท่าตะเกียบ*
0 แห่ง
ลาดกระทิง
1 แห่ง
คลองตะเกรา*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ14 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
8 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง