ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ32 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางคล้า
21 แห่ง
ก้อนแก้ว
0 แห่ง
คลองเขื่อน*
0 แห่ง
บางสวน
0 แห่ง
บางเล่า
0 แห่ง
บางโรง
0 แห่ง
บางตลาด
0 แห่ง
บางกระเจ็ด
0 แห่ง
ปากน้ำ
3 แห่ง
ท่าทองหลาง
1 แห่ง
สาวชะโงก
1 แห่ง
เสม็ดเหนือ
2 แห่ง
เสม็ดใต้
2 แห่ง
หัวไทร
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ32 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
22 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง