ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ235 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางปะกง
19 แห่ง
ท่าสะอ้าน
13 แห่ง
บางวัว
68 แห่ง
บางสมัคร
37 แห่ง
บางผึ้ง
1 แห่ง
บางเกลือ
3 แห่ง
สองคลอง
0 แห่ง
หนองจอก
14 แห่ง
พิมพา
14 แห่ง
ท่าข้าม
39 แห่ง
หอมศีล
21 แห่ง
เขาดิน
6 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ235 แห่ง
อุตสาหกรรม
34 แห่ง
บริษัท
122 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
20 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
4 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
15 แห่ง