ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ24 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ่อพลอย
14 แห่ง
ช้างทูน
1 แห่ง
ด่านชุมพล
3 แห่ง
หนองบอน
3 แห่ง
นนทรีย์
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ24 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
16 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง