ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ3 แห่ง
ตำบล
จำนวน
แหลมงอบ
2 แห่ง
น้ำเชี่ยว
0 แห่ง
บางปิด
0 แห่ง
เกาะช้าง
0 แห่ง
เกาะหมาก*
0 แห่ง
เกาะกูด*
0 แห่ง
คลองใหญ่
1 แห่ง
เกาะช้างใต้
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ3 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
1 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง