ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ67 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางพระ
13 แห่ง
หนองเสม็ด
6 แห่ง
หนองโสน
2 แห่ง
หนองคันทรง
1 แห่ง
ห้วงน้ำขาว
1 แห่ง
อ่าวใหญ่
2 แห่ง
วังกระแจะ
27 แห่ง
ห้วยแร้ง
0 แห่ง
เนินทราย
10 แห่ง
ท่าพริก
3 แห่ง
ท่ากุ่ม
1 แห่ง
ตะกาง
0 แห่ง
ชำราก
1 แห่ง
แหลมกลัด
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ67 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
10 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
8 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
31 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง