ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ11 แห่ง
ตำบล
จำนวน
โคกปีบ
5 แห่ง
โคกไทย
5 แห่ง
คู้ลำพัน
0 แห่ง
ไผ่ชะเลือด
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ11 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
3 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง