ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ9 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ประจันตคาม
5 แห่ง
เกาะลอย
0 แห่ง
บ้านหอย
0 แห่ง
หนองแสง
0 แห่ง
ดงบัง
0 แห่ง
คำโตนด
2 แห่ง
บุฝ้าย
0 แห่ง
หนองแก้ว
1 แห่ง
โพธิ์งาม
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ9 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
3 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง