ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ157 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ศรีมหาโพธิ
16 แห่ง
สัมพันธ์
1 แห่ง
บ้านทาม
0 แห่ง
ท่าตูม
97 แห่ง
บางกุ้ง
1 แห่ง
ดงกระทงยาม
1 แห่ง
หนองโพรง
11 แห่ง
หัวหว้า
16 แห่ง
หาดยาง
1 แห่ง
กรอกสมบูรณ์
13 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ157 แห่ง
อุตสาหกรรม
27 แห่ง
บริษัท
81 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
24 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
3 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง