ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ148 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หน้าเมือง
22 แห่ง
รอบเมือง
2 แห่ง
วัดโบสถ์
0 แห่ง
บางเดชะ
4 แห่ง
ท่างาม
2 แห่ง
บางบริบูรณ์
94 แห่ง
ดงพระราม
4 แห่ง
บ้านพระ
5 แห่ง
โคกไม้ลาย
3 แห่ง
ไม้เค็ด
2 แห่ง
ดงขี้เหล็ก
5 แห่ง
เนินหอม
5 แห่ง
โนนห้อม
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ148 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
37 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
28 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
42 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
18 แห่ง