ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ52 แห่ง
ตำบล
จำนวน
นิคมพัฒนา
19 แห่ง
พนานิคม
9 แห่ง
มะขามคู่
17 แห่ง
มาบข่า
7 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ52 แห่ง
อุตสาหกรรม
9 แห่ง
บริษัท
18 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
16 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง