ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ280 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ปลวกแดง
61 แห่ง
ตาสิทธิ์
50 แห่ง
ละหาร
2 แห่ง
แม่น้ำคู้
12 แห่ง
มาบยางพร
151 แห่ง
หนองไร่
4 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ280 แห่ง
อุตสาหกรรม
102 แห่ง
บริษัท
109 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
7 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
24 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
14 แห่ง