ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ78 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ้านค่าย
4 แห่ง
หนองละลอก
33 แห่ง
หนองตะพาน
5 แห่ง
ตาขัน
8 แห่ง
บางบุตร
5 แห่ง
หนองบัว
22 แห่ง
ชากบก
1 แห่ง
มาบข่า
0 แห่ง
พนานิคม
0 แห่ง
นิคมพัฒนา
0 แห่ง
มะขามคู่
0 แห่ง
หนองไร่*
0 แห่ง
มาบยางพร*
0 แห่ง
แม่น้ำคู้*
0 แห่ง
ละหาร*
0 แห่ง
ตาสิทธิ์*
0 แห่ง
ปลวกแดง*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ78 แห่ง
อุตสาหกรรม
18 แห่ง
บริษัท
23 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
21 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
9 แห่ง