ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ614 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท่าประดู่
62 แห่ง
เชิงเนิน
225 แห่ง
ตะพง
10 แห่ง
ปากน้ำ
8 แห่ง
เพ
22 แห่ง
แกลง
8 แห่ง
บ้านแลง
7 แห่ง
นาตาขวัญ
15 แห่ง
เนินพระ
93 แห่ง
กะเฉด
6 แห่ง
ทับมา
40 แห่ง
น้ำคอก
2 แห่ง
ห้วยโป่ง
32 แห่ง
มาบตาพุด
76 แห่ง
สำนักทอง
8 แห่ง
สำนักท้อน*
0 แห่ง
พลา*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ614 แห่ง
อุตสาหกรรม
28 แห่ง
บริษัท
119 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
10 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
7 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
242 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
87 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
78 แห่ง