ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ33 แห่ง
ตำบล
จำนวน
อินทร์บุรี
8 แห่ง
ประศุก
0 แห่ง
ทับยา
2 แห่ง
งิ้วราย
3 แห่ง
ชีน้ำร้าย
2 แห่ง
ท่างาม
3 แห่ง
น้ำตาล
5 แห่ง
ทองเอน
6 แห่ง
ห้วยชัน
1 แห่ง
โพธิ์ชัย
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ33 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
5 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
15 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
6 แห่ง