ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ20 แห่ง
ตำบล
จำนวน
โพทะเล
3 แห่ง
บางระจัน
7 แห่ง
โพสังโฆ
2 แห่ง
ท่าข้าม
4 แห่ง
คอทราย
1 แห่ง
หนองกระทุ่ม
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ20 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
6 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง