ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ27 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท่าหลวง
11 แห่ง
แก่งผักกูด
1 แห่ง
ซับจำปา
6 แห่ง
หนองผักแว่น
4 แห่ง
ทะเลวังวัด
0 แห่ง
หัวลำ
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ27 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
18 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง