ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ45 แห่ง
ตำบล
จำนวน
โคกสำโรง
12 แห่ง
เกาะแก้ว
1 แห่ง
ถลุงเหล็ก
3 แห่ง
หลุมข้าว
2 แห่ง
ห้วยโป่ง
4 แห่ง
คลองเกตุ
1 แห่ง
สะแกราบ
4 แห่ง
เพนียด
2 แห่ง
วังเพลิง
7 แห่ง
ดงมะรุม
5 แห่ง
ชอนสารเดช*
0 แห่ง
หนองม่วง*
0 แห่ง
บ่อทอง*
0 แห่ง
ยางโทน*
0 แห่ง
ชอนสมบูรณ์*
0 แห่ง
โคกเจริญ*
0 แห่ง
ยางราก*
0 แห่ง
วังขอนขว้าง
2 แห่ง
ดงดินแดง*
0 แห่ง
วังจั่น
0 แห่ง
หนองมะค่า*
0 แห่ง
หนองแขม
2 แห่ง
วังทอง*
0 แห่ง
ชอนสารเดช*
0 แห่ง
ยางโทน*
0 แห่ง
ชอนสมบูรณ์*
0 แห่ง
ดงดินแดง*
0 แห่ง
บ่อทอง*
0 แห่ง
หนองม่วง*
0 แห่ง
ยางราก*
0 แห่ง
โคกเจริญ*
0 แห่ง
ทุ่งท่าช้าง*
0 แห่ง
มหาโพธิ์*
0 แห่ง
สระโบสถ์*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ45 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
31 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง