ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ47 แห่ง
ตำบล
จำนวน
พัฒนานิคม
7 แห่ง
ช่องสาริกา
11 แห่ง
มะนาวหวาน
2 แห่ง
ดีลัง
10 แห่ง
โคกสลุง
6 แห่ง
ชอนน้อย
2 แห่ง
หนองบัว
1 แห่ง
ห้วยขุนราม
8 แห่ง
น้ำสุด
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ47 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
8 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
17 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
13 แห่ง