ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ51 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท่าวุ้ง
8 แห่ง
บางคู้
2 แห่ง
โพตลาดแก้ว
3 แห่ง
บางลี่
4 แห่ง
บางงา
8 แห่ง
โคกสลุด
4 แห่ง
เขาสมอคอน
7 แห่ง
หัวสำโรง
5 แห่ง
ลาดสาลี่
0 แห่ง
บ้านเบิก
8 แห่ง
มุจลินท์
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ51 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
37 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง