ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ319 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ทะเลชุบศร
17 แห่ง
ท่าหิน
6 แห่ง
กกโก
132 แห่ง
โก่งธนู
2 แห่ง
เขาพระงาม
16 แห่ง
เขาสามยอด
18 แห่ง
โคกกะเทียม
0 แห่ง
โคกลำพาน
1 แห่ง
โคกตูม
15 แห่ง
งิ้วราย
1 แห่ง
ดอนโพธิ์
2 แห่ง
ตะลุง
1 แห่ง
ทะเลชุบศร*
10 แห่ง
ท่าแค
7 แห่ง
ท่าศาลา
44 แห่ง
นิคมสร้างตนเอง
22 แห่ง
บางขันหมาก
3 แห่ง
บ้านข่อย
2 แห่ง
ท้ายตลาด
2 แห่ง
ป่าตาล
11 แห่ง
พรหมมาสตร์
2 แห่ง
โพธิ์เก้าต้น
1 แห่ง
โพธิ์ตรุ
2 แห่ง
สี่คลอง
0 แห่ง
ถนนใหญ่
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ319 แห่ง
อุตสาหกรรม
4 แห่ง
บริษัท
46 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
11 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
88 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
98 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
44 แห่ง