ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ62 แห่ง
ตำบล
จำนวน
มวกเหล็ก
28 แห่ง
มิตรภาพ
10 แห่ง
แสลงพัน*
0 แห่ง
หนองย่างเสือ
9 แห่ง
ลำสมพุง
3 แห่ง
คำพราน*
0 แห่ง
ลำพญากลาง
8 แห่ง
วังม่วง*
0 แห่ง
ซับสนุ่น
4 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ62 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
8 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
34 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
12 แห่ง