ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ32 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เสาไห้
5 แห่ง
บ้านยาง
4 แห่ง
หัวปลวก
6 แห่ง
งิ้วงาม
0 แห่ง
ศาลารีไทย
0 แห่ง
ต้นตาล
3 แห่ง
ท่าช้าง
2 แห่ง
พระยาทด
1 แห่ง
ม่วงงาม
1 แห่ง
เริงราง
3 แห่ง
เมืองเก่า
3 แห่ง
สวนดอกไม้
4 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ32 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
14 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง