ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ71 แห่ง
ตำบล
จำนวน
พระพุทธบาท
11 แห่ง
ขุนโขลน
12 แห่ง
ธารเกษม
14 แห่ง
นายาว
4 แห่ง
พุคำจาน
4 แห่ง
เขาวง
7 แห่ง
ห้วยป่าหวาย
5 แห่ง
พุกร่าง
7 แห่ง
หนองแก
7 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ71 แห่ง
อุตสาหกรรม
6 แห่ง
บริษัท
14 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
35 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
9 แห่ง