ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ30 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ้านหมอ
8 แห่ง
บางโขมด
3 แห่ง
สร่างโศก
8 แห่ง
ตลาดน้อย
1 แห่ง
หรเทพ
1 แห่ง
โคกใหญ่
1 แห่ง
ไผ่ขวาง
0 แห่ง
บ้านครัว
7 แห่ง
หนองบัว
1 แห่ง
ดงตะงาว*
0 แห่ง
บ้านหลวง*
0 แห่ง
ไผ่หลิว*
0 แห่ง
ดอนพุด*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ30 แห่ง
อุตสาหกรรม
4 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
12 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง