ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ9 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หนองแซง
1 แห่ง
หนองควายโซ
2 แห่ง
หนองหัวโพ
1 แห่ง
หนองสีดา
1 แห่ง
หนองกบ
1 แห่ง
ไก่เส่า
1 แห่ง
โคกสะอาด
1 แห่ง
ม่วงหวาน
1 แห่ง
เขาดิน
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ9 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
6 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง