ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ247 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ปากเพรียว
79 แห่ง
ดาวเรือง
6 แห่ง
นาโฉง
1 แห่ง
โคกสว่าง
4 แห่ง
หนองโน
4 แห่ง
หนองยาว
8 แห่ง
ปากข้าวสาร
3 แห่ง
หนองปลาไหล
5 แห่ง
กุดนกเปล้า
5 แห่ง
ตลิ่งชัน
126 แห่ง
ตะกุด
6 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ247 แห่ง
อุตสาหกรรม
4 แห่ง
บริษัท
53 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
7 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
4 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
46 แห่ง
สถานบันเทิง
4 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
71 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
33 แห่ง