ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ33 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หนองหมู
5 แห่ง
บ้านลำ
4 แห่ง
คลองเรือ
3 แห่ง
วิหารแดง
8 แห่ง
หนองสรวง
10 แห่ง
เจริญธรรม
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ33 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
25 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง