ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ136 แห่ง
ตำบล
จำนวน
คานหาม
36 แห่ง
บ้านช้าง
12 แห่ง
สามบัณฑิต
6 แห่ง
บ้านหีบ
5 แห่ง
หนองไม้ซุง
3 แห่ง
อุทัย
34 แห่ง
เสนา
3 แห่ง
หนองน้ำส้ม
2 แห่ง
โพสาวหาญ
3 แห่ง
ธนู
31 แห่ง
ข้าวเม่า
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ136 แห่ง
อุตสาหกรรม
37 แห่ง
บริษัท
56 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
14 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
4 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
11 แห่ง