ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ13 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หัวไผ่
5 แห่ง
กะทุ่ม
1 แห่ง
มหาราช
2 แห่ง
น้ำเต้า
0 แห่ง
บางนา
0 แห่ง
โรงช้าง
0 แห่ง
เจ้าปลุก
2 แห่ง
พิตเพียน
0 แห่ง
บ้านนา
0 แห่ง
บ้านขวาง
2 แห่ง
ท่าตอ
0 แห่ง
บ้านใหม่
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ13 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
9 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง