ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ117 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ลำตาเสา
14 แห่ง
บ่อตาโล่
5 แห่ง
วังน้อย
7 แห่ง
ลำไทร
32 แห่ง
สนับทึบ
22 แห่ง
พยอม
13 แห่ง
หันตะเภา
2 แห่ง
วังจุฬา
9 แห่ง
ข้าวงาม
2 แห่ง
ชะแมบ
11 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ117 แห่ง
อุตสาหกรรม
20 แห่ง
บริษัท
61 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
19 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง