ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ16 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ผักไห่
4 แห่ง
อมฤต
2 แห่ง
บ้านแค
0 แห่ง
ลาดน้ำเค็ม
0 แห่ง
ตาลาน
3 แห่ง
ท่าดินแดง
0 แห่ง
ดอนลาน
0 แห่ง
นาคู
0 แห่ง
กุฎี
1 แห่ง
ลำตะเคียน
0 แห่ง
โคกช้าง
0 แห่ง
จักราช
0 แห่ง
หนองน้ำใหญ่
1 แห่ง
ลาดชิด
2 แห่ง
หน้าโคก
1 แห่ง
บ้านใหญ่
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ16 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
9 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง