ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ12 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ภาชี
5 แห่ง
โคกม่วง
3 แห่ง
ระโสม
0 แห่ง
หนองน้ำใส
1 แห่ง
ดอนหญ้านาง
1 แห่ง
ไผ่ล้อม
0 แห่ง
กระจิว
1 แห่ง
พระแก้ว
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ12 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
8 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง