ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ35 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางไทร
6 แห่ง
บางพลี
2 แห่ง
สนามชัย
0 แห่ง
บ้านแป้ง
0 แห่ง
หน้าไม้
0 แห่ง
บางยี่โท
0 แห่ง
แคออก
0 แห่ง
แคตก
0 แห่ง
ช่างเหล็ก
1 แห่ง
กระแซง
2 แห่ง
บ้านกลึง
1 แห่ง
ช้างน้อย
1 แห่ง
ห่อหมก
0 แห่ง
ไผ่พระ
1 แห่ง
กกแก้วบูรพา
0 แห่ง
ไม้ตรา
5 แห่ง
บ้านม้า
3 แห่ง
บ้านเกาะ
0 แห่ง
ราชคราม
2 แห่ง
ช้างใหญ่
4 แห่ง
โพแตง
2 แห่ง
เชียงรากน้อย
0 แห่ง
โคกช้าง
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ35 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
9 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
16 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง