ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ21 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท่าเรือ
3 แห่ง
จำปา
4 แห่ง
ท่าหลวง
2 แห่ง
บ้านร่อม
2 แห่ง
ศาลาลอย
4 แห่ง
วังแดง
1 แห่ง
โพธิ์เอน
1 แห่ง
ปากท่า
1 แห่ง
หนองขนาก
0 แห่ง
ท่าเจ้าสนุก
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ21 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
5 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
9 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง