ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ244 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ประตูชัย
14 แห่ง
กะมัง
1 แห่ง
หอรัตนไชย
17 แห่ง
หัวรอ
5 แห่ง
ท่าวาสุกรี
9 แห่ง
ไผ่ลิง
25 แห่ง
ปากกราน
9 แห่ง
ภูเขาทอง
0 แห่ง
สำเภาล่ม
9 แห่ง
สวนพริก
11 แห่ง
คลองตะเคียน
8 แห่ง
วัดตูม
4 แห่ง
หันตรา
22 แห่ง
ลุมพลี
7 แห่ง
บ้านใหม่
6 แห่ง
บ้านเกาะ
6 แห่ง
คลองสวนพลู
75 แห่ง
คลองสระบัว
1 แห่ง
เกาะเรียน
3 แห่ง
บ้านป้อม
5 แห่ง
บ้านรุน
7 แห่ง
จำปา*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ244 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
33 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
9 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
70 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
23 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
73 แห่ง