ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ39 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บึงบา
7 แห่ง
บึงบอน
7 แห่ง
บึงกาสาม
8 แห่ง
บึงชำอ้อ
5 แห่ง
หนองสามวัง
7 แห่ง
ศาลาครุ
3 แห่ง
นพรัตน์
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ39 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
6 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
17 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
6 แห่ง