ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ256 แห่ง
ตำบล
จำนวน
คูคต
100 แห่ง
ลาดสวาย
41 แห่ง
บึงคำพร้อย
59 แห่ง
ลำลูกกา
25 แห่ง
บึงทองหลาง
9 แห่ง
ลำไทร
8 แห่ง
บึงคอไห
8 แห่ง
พืชอุดม
6 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ256 แห่ง
อุตสาหกรรม
16 แห่ง
บริษัท
63 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
82 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
21 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
42 แห่ง