ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ207 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางปรอก
31 แห่ง
บ้านใหม่
4 แห่ง
บ้านกลาง
16 แห่ง
บ้านฉาง
17 แห่ง
บ้านกระแชง
3 แห่ง
บางขะแยง
10 แห่ง
บางคูวัด
28 แห่ง
บางหลวง
6 แห่ง
บางเดื่อ
5 แห่ง
บางพูด
1 แห่ง
บางพูน
11 แห่ง
บางกะดี
49 แห่ง
สวนพริกไทย
2 แห่ง
หลักหก
24 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ207 แห่ง
อุตสาหกรรม
17 แห่ง
บริษัท
55 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
58 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
13 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
29 แห่ง