ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ658 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ปากเกร็ด
99 แห่ง
บางตลาด
242 แห่ง
บ้านใหม่
166 แห่ง
บางพูด
43 แห่ง
บางตะไนย์
11 แห่ง
คลองพระอุดม
12 แห่ง
ท่าอิฐ
12 แห่ง
เกาะเกร็ด
3 แห่ง
อ้อมเกร็ด
17 แห่ง
คลองข่อย
9 แห่ง
บางพลับ
20 แห่ง
คลองเกลือ
24 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ658 แห่ง
อุตสาหกรรม
5 แห่ง
บริษัท
168 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
10 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
85 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
230 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
102 แห่ง