ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ42 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ไทรน้อย
13 แห่ง
ราษฎร์นิยม
1 แห่ง
หนองเพรางาย
4 แห่ง
ไทรใหญ่
6 แห่ง
ขุนศรี
6 แห่ง
คลองขวาง
11 แห่ง
ทวีวัฒนา
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ42 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
15 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
15 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง