ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ426 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางม่วง
13 แห่ง
บางแม่นาง
13 แห่ง
บางเลน
2 แห่ง
เสาธงหิน
364 แห่ง
บางใหญ่
29 แห่ง
บ้านใหม่
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ426 แห่ง
อุตสาหกรรม
4 แห่ง
บริษัท
81 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
18 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
240 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
47 แห่ง