ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ212 แห่ง
ตำบล
จำนวน
วัดชลอ
6 แห่ง
บางกรวย
22 แห่ง
บางสีทอง
14 แห่ง
บางขนุน
27 แห่ง
บางขุนกอง
57 แห่ง
บางคูเวียง
42 แห่ง
มหาสวัสดิ์
25 แห่ง
ปลายบาง
14 แห่ง
ศาลากลาง
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ212 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
53 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
63 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
29 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
27 แห่ง