ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ590 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สวนใหญ่
30 แห่ง
ตลาดขวัญ
72 แห่ง
บางเขน
250 แห่ง
บางกระสอ
138 แห่ง
ท่าทราย
39 แห่ง
บางไผ่
8 แห่ง
บางศรีเมือง
7 แห่ง
บางกร่าง
23 แห่ง
ไทรม้า
15 แห่ง
บางรักน้อย
8 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ590 แห่ง
อุตสาหกรรม
6 แห่ง
บริษัท
107 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
19 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
8 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
94 แห่ง
สถานบันเทิง
4 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
184 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
1 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
105 แห่ง