ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ179 แห่ง
ตำบล
จำนวน
โสนลอย
9 แห่ง
บางบัวทอง
47 แห่ง
บางรักใหญ่
9 แห่ง
บางคูรัด
13 แห่ง
ละหาร
26 แห่ง
ลำโพ
8 แห่ง
พิมลราช
12 แห่ง
บางรักพัฒนา
55 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ179 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
42 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
8 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
4 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
59 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
19 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
26 แห่ง