ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ96 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สามวาตะวันตก
34 แห่ง
สามวาตะวันออก
16 แห่ง
บางชัน
40 แห่ง
ทรายกองดิน
3 แห่ง
ทรายกองดินใต้
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ96 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
25 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
41 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
14 แห่ง