ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ327 แห่ง
ตำบล
จำนวน
คันนายาว
300 แห่ง
รามอินทรา
27 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ327 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
82 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
26 แห่ง
สถานบันเทิง
6 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
129 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
45 แห่ง