ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ83 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สายไหม
47 แห่ง
ออเงิน
17 แห่ง
คลองถนน
19 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ83 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
18 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
26 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
7 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
24 แห่ง