ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ224 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางแค
41 แห่ง
บางแคเหนือ
118 แห่ง
บางไผ่
37 แห่ง
หลักสอง
28 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ224 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
49 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
66 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
24 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
43 แห่ง